Các chứng nhận Quốc tế của sản phẩm Forever Living Product (FLP)

  1. Chứng nhận của Hội đồng khoa học quốc tế
  2. Giấy chứng nhận của Hiệp hội bảo vệ động vật PETA
  3. Dấu chứng nhận của Đạo Hồi
  4. Chứng nhận của Hội ăn kiêng
  5. Chứng nhận của Hồi giáo

Mời bạn xem video về các chứng nhận FLP đạt được


Chứng nhận (Ảnh)