• Sức khỏe và sắc đẹp: Chăm sóc sức khỏe và tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên cho mọi người.
  • Tài chính: Chính sách trả thưởng hấp dẫn, công bằng giúp đạt được sự tự do tài chính.
  • Công bằng, minh bạch: Công bằng, minh bạch với Khách hàng. Nhà phân phối, Nhân viên và các bên liên quan khác.
  • Văn minh, lich sự: Ứng xử với Khách hàng, Nhà phân phối, Nhân viên và các bên liên quan văn minh, lịch sự và luôn luôn gắn các hoạt động kinh doanh với công tác xã hội và phục vụ cộng đồng.
  • Cơ sở pháp lý: Tuân thủ các quy định của Pháp luật và các nội quy, quy chế, chính sách của Công ty.
  • Đạo đức: Mọi hoạt động và công tác quản lý được thể chế bằng nội quy, quy chế bằng cái TÂM và coi trọng đạo đức kinh doanh.